නේවාසික ඉඩම - කඩුවෙල

Posted on 16 Jun 12:49 pm, Kaduwela, Colombo

Rs 1,500,000 total price
Negotiable
Address:
බෝමීරිය පාර කඩුවෙල
Land type:
Residential
Land size:
8.9 perches
Description
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
0711156156