නේවාසික බිම් කොටස් ඌරපොල නගරයට සමීපයෙන්ම

Posted on 17 Jun 12:17 pm, Nittambuwa, Gampaha

Rs 127,000 per perch
Address:
Urapola Land for Sale
Land type:
Residential
Land size:
12.5 perches
Description
For sale by
Dhanushka
MEMBER
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Dhanushka
0704210030
0704441111