නේවාසික බිම් කොටස් කුරුණෑගල

Posted on 11 Aug 4:30 pm, Mawathagama, Kurunegala

Rs 190,000 per perch
Negotiable
Address:
නුවර පාර කුරුණෑගල
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
12.5 perches
Description
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
0713495495