මයිලපිටිය රජ මාවතින් අගනා ඉඩමක්

For sale by Darshana Pradeep 2 Oct 1:47 pmKandy, Kandy

Rs 125,000 per perch

Negotiable


රිකිල්ගස්කඩ-මහනුවර පුධාන මර්ගය අසල.
නිරවුල් ඔප්පු
ජලය, විදුලිය, මාර්ගය
පර්චසයක් රැපියල් 125000යි
පර්වස් 23යි
සුන්දර පරිසරය


Address:
මයිලපිටිය නුවර පාර,රජමාවත
Land type:
Commercial, Residential, Other
Land size:
1.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0717015472

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads