මුදල් අයකිරිමේ නිළධාරී - කොළඹ 2

Posted by Careers MEMBER
56 days
Apply for this job

Job location
Colombo
Company / Employer
ikman.lk
Job type
Full Time
Industry
Ecommerce & Internet
Business Function
Sales & Distribution
Role / Designation
විධායක
Total vacancies
1
Gender preference
Male
Required experience (years)
1

About the role

1. අදාල පාරිබෝගිකයන්ගෙන් මුදල් අයකර ගැනීම සහ අයකරගත් මුදල් නියමිත වේලාවට පියවීම
2. කලින් පවරා දී ඇති මාර්ගවල භාණ්ඩ ගෙනගොස් පාරිබොගිකයන් හට ලබාදීම
3. විකිනුම්කරුවන්ගෙන් අයිතම ලබාගැනීම
4. විකිනුම්කරුවන්ගේ සිට කාර්යාලය දක්වා අයිතම පැටවීම හූ මුදාහැරීම
5. මාර්ග සම්බන්ධීකාරක සමග අඛණ්ඩ සන්නිවේදනය පවත්වාගෙන යෑම
6. පාර්ශවකරුවන් සමඟ මිත්‍රශීලීව හා සමීපව කටයුතු කිරීම

අවශ්‍ය සුදුසුකම්

01. අ. පො. ස සාමාන්‍ය පෙලහි අවම වශයෙන් විෂයන් 5 සමත් වීම
02. සමාන ක්ෂේත්‍රයක පෙර අත්දැකීම් තිබීම වාසියක් වනු ඇත
03. කැපී පෙනෙන සන්නිවේදනය සහ පුද්ගලයින් කළමනාකරණ කුසලතා
04. ඉතා හොඳ පාරිභෝගික සේවාවක් තිබීම
05. ධනාත්මක හා වෘත්තීය ආකල්පයක් තිබිය යුතුය
06. වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය තිබීම
07. රටේ ඕනෑම මාර්ගයක වැඩ කිරීමේ හැකියාව

Apply for this job