මුදල් අයකැමි - කුරුණෑගල

Posted by Sky Job Net MEMBER
21 days

Job location
Kurunegala
Company / Employer
Sky Net
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Hotel, Travel & Leisure
Business Function
Hospitality
Role / Designation
Cashier
Salary (per month)
Rs 35,000 - 45,000
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

⇝⇝⇝ අපගේ ආයතනික පුරප්පාඩු සඳහා සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් බඳවා ගනු ලැබේ.

➣ තනතුර ;
➫ Cashier - Male / Female

➣ සුදුසුකම් ;

➫ වයස අවු 35නොවැඩි විය යුතුය.
➫ අ.පො.ස(සා /පෙළ) පෙනී සිටිය යුතුය.
➫ අදාල කේෂ්ත්‍රයේ පළපුරුද්දක් තිබීම විශේෂ සුදුසුකමකි .
➫ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුම තිබිම අමතර සුදුසුකමකි .
➫ මුලික වැටුප හා අමතර දීමනා ඇතුළුව රු.45,000 වැඩි වැටුපක් ලබාදේ.
➫ E.P.F/ E.T.F දීමනාද සහිතයි .
➫ ආහාර හා නිළ ඇදුම් නොමිලේ සපයනු ලැබේ.

➤ ඉහත සුදුසුකම් සපුරාලූ ඔබ 2019.09.30 දිනට පෙර අමතන්න


More ads from Sky Job Net