මුදල් අයකැමි - ගැහැණු

Posted by Orient Group of Companies
20 days

Job location
Polonnaruwa
Company / Employer
Orient Group Of Companies
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Wholesale & Retail
Business Function
Sales & Distribution
Role / Designation
මුදල් අයකැමි - Cashier
Educational specialization
Information Technology
Salary (per month)
Rs 25,000 - 55,000
Total vacancies
5
Maximum age
35
Gender preference
Female
Application deadline
2019-12-31
Required experience (years)
0

About the role

දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක් වන ඔරියන්ට් සමූහ ව්‍යාපාරයට අයත් වෙළද ආයතන කිහිපයක් සදහා මුදල් අයකැමි - ගැහැණු පුරප්පාඩු කිහිපයක් පවතී.
# පරිගණක මෘදුකාංගයක් ඇසුරින් සියළු ගණුදෙනු කටයුතු සිදු කරන බැවින් මූලික පරිගණක දැනුම අත්‍යවශ්‍ය වේ.
# ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද ඇති අයට ප්‍රමුඛතාවය දෙනු ලැබේ.(Food City, Cashier)
# පුහුණු / නුපුහුණු,
# ආයතනය මගින් පුහුණු කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.
# නැවතී සේවය කළ යුතුයි.
# ආරම්භක වැ‍ටුප 25,000.00 සිට,
# නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම්,
# නොමිලේ ප්‍රවාහන පහසුකම්,
# නොමිලේ නිළ ඇදුම් ආයතනය මගින් සැපයේ.

සීමිත පුරප්පාඩු කිහිපයක් බැවින් අදම ඔබේ අයදුපත යොමු කරන්න.