මොරටුමුල්ලෙන් ඉඩම්

For sale by Prime Group MEMBER10 Oct 1:44 pmMoratuwa, Colombo

Rs 1,050,000 per perch


ගාලු පාරට 1.7km ,
මොරටුමුල්ල ටවුමට 200m,
පිළියන්දල-මොරටුව 158 බස්පාරෙන්, ව්‍යාපාරයකට හෝ පදිංචියට සුදුසුය, පිරිසිදු ඔප්පු, නල ජලය, විදුලිය, තාරදැමූ පුළුල් මාර්ග, බැංකු ණය පහසුකම් සහිතයි.


Address:
moratuwa, de zoysa rd
Land type:
Residential
Land size:
7.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0718647316

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Prime Group

Committed to Create a Better Place on Earth


Share this ad

Promote this ad