මංගල පියස Flowers

For sale by රණමයුර මංගල පියස 15 May 2:59 amWattegama, Kandy

Rs 10,000

Negotiable


උඩරට කලාත්මක මල් ඇඳුම්, මන්ගලාහරන කුලියට දීම, මනමාලියන් හැඩගැන්වීම, සහ මගුල් පෝරු, සෙට් බෑග්, නැටුම් කණ්ඩායම් හා ජයමංගල කණ්ඩායම්, පාවඩ ඇතුළු සියලු දේ සපයනු ලැබේ

We offer any wedding set decoration & makeup, dressing

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Music / Event
Report this ad

Contact

  • 0776151207
  • 0813880176

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safeShare this ad
Promote this ad