මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පර්.34

Posted on 26 May 5:00 pm, Dambulla, Matale

Rs 195,000 per perch
Address:
නාඋල, නාලන්ද, උඩුදෙණිය
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
34.0 perches
Description
Tharuli Property Developers (Pvt) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Tharuli Property Developers (Pvt) Ltd
0716558080
0770388528