මහනුවර නගරයට ආසන්නව අගනා ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ

Posted on 05 Sep 1:39 pm, Kandy, Kandy

Rs 125,000 per perch
Negotiable
Address:
Gallinsawattha, Gunnepana
Land type:
Residential
Land size:
15.0 perches
Description
For sale by
Duminda Pathirana
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Duminda Pathirana
0773915509