මැනික්හින්න නගරයේන් නිවසක් විකිනීමට​

For sale by Dinusha Rajapaksha 20 Jul 8:56 amKandy, Kandy

Rs 9,000,000

Negotiable


මැනික්හින්න නගරයට (800 M රිදීතැන්න නිවාස සංකීර්ණයේ ) ආසන්නයේ පුලුල් මාර්ග ( අඩි 20 ) නල ජලය, විදුලිය , දුරකතන, පිරිසිදු ඔප්පු සහිත නව නිවස විකිනීමට.

ව.අ : 1500 සමන්විත පළමු මහල සම්පූර්නයෙන්ම වැඩ නිම කල ඇත.

බැංකු ණය පහසුකම් ලබා ගත හැක.

ම්ල - 90,00000/=


Beds:
2
Baths:
1
House size:
1,500.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0711492939

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad