මාතර යටියන පාරේ වැවකට මුහුණලා ඉඩමක්

Posted on 07 Aug 10:43 am, Matara City, Matara
Rs 350,000 per perch
Negotiable
Address:
මාතර යටියන පාර
Land type:
Residential, Other
Land size:
15.0 perches
Description
Prime Group
AUTH AGENT
Member since February 2017
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Prime Lands
0706295423