මාතර රාහුල, සුජාතා ප්‍රාථමික පාසල් සීමාවේ අනගි ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Sell fast | Kaluwella | MV Lanka 22 Oct 10:29 amMatara, Matara

Rs 400,000 per perch


# පර්චස් 19 ක අනගි ඉඩමක්
# මාතර රාහුල, සුජාතා ප්‍රාථමික පාසල් සීමාවේ, බටහිර ශ්‍රී ආරියජෝතී මාවතේ පිහිටා ඇත
# ඉඩදට ළඟා වීමට - ඉසදින් නගරයල යෙහියා පාරෙන් හෝ අකුරැස්ස පාර 1 කණුව හන්දිය, හිත්තැටිය ශ්‍රී ආරියජෝතී මාවත
# නල ජලය සහ තෙකලා විදුලිය සහිත
# මනරම් පරිසරය

17, නීතීඥ කාර්යාලය, කොටුව, මාතර


Address:
ශ්‍රී ආරියජෝතී මාවත, හිත්තැටිය බටහිර, මාතර (මාතර රාහුල සුජාතා ප්‍රාථමික පාසල් සීමාවේ)
Land type:
Agricultural
Land size:
19.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0716137801
  • 0776463660

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Kaluwella | MV Lanka

Authorized ikman.lk agent in Kaluwella


Share this ad

Promote this ad