මාතර රාහුල, සුජාතා ප්‍රාථමික පාසල් සීමාවේ අනගි ඉඩමක් විකිණීමට

Posted on 18 Jun 10:32 am, Matara, Matara

Rs 400,000 per perch
Address:
ශ්‍රී ආරියජෝතී මාවත, හිත්තැටිය බටහිර, මාතර (මාතර රාහුල සුජාතා ප්‍රාථමික පාසල් සීමාවේ)
Land type:
Agricultural
Land size:
19.0 perches
Description
For sale by
Selfast l Kaluwella l MV Lanka
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Selfast l Kaluwella l MV Lanka
0716137801
0776463660