මානව සම්පත් විධායක නිලධාරිනී - මීගමුව

Posted by Smart Products Lanka (Pvt) Ltd MEMBER
10 days
Apply for this job

Job location
Gampaha
Company / Employer
Smart Products Lanka (Pvt) Ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Advanced Level
Industry
Engineering
Business Function
Human Resources
Role / Designation
මානව සම්පත් විධායක නිලධාරිනී
Educational specialization
Human Resources
Gender preference
Female
Application deadline
2018-05-31
Required experience (years)
1

About the role

සෝලා විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ පුරෝගාමීන් වන අප ආයතනයට ඉහත තනතුර සදහා
මනා කැපවීමක් හා ආත්ම සංයමයකින් හෙබි , නියමිත කාලයන්ට යටත්ව ඉලක්ක ලගා කරගත හැකි දක්ෂයින් දිවයිනේ සියලුම නගරයන් ආවරණය වන පරිදි බදවා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ
සුදුසුකම්
සුදුසුකම්
• වයස අවුරුදු 30ට අඩුවීම
• අ.පො.ස උසස් පෙල සමත්ව සිටීම
• මානව සම්පත් කලමනාකරනය සම්බන්ධයෙන් අවම වසරක පලපුරුද්ද
• මීගමුව අවට පදිංචිව සිටීම
• පරිගනක දැනුම
වගකීම්
• ආයතනයේ සියලු නව බඳවා ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම
• මානවසම්පත් ආශ්රිත ලියකියවිලි වල කටයුතුවල කටයුතු කිරීම
• ආයතනයේ සේවකයන් සමග සුහදශීලි සහයෝගීව කටයුතු කිරීම

Apply for this job

More ads from Smart Products Lanka (Pvt) Ltd