මානෙල් පැළ

For sale by Seller 18 Sep 9:17 amMaharagama, Colombo

Rs 500

Negotiable


♧අවම මිලට උසස් තත්වයේ පැළ
♧නිසියාකාරව පැළ සිටුවීම හා නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ උපදෙස්

CALL FOR MORE DETAILS...

📞සියලුම පැළ වර්ග පිළිබඳ විමසීම සඳහා අමතන්න.

Report this ad

Contact

  • 0757842570

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads