මාලබේ පිහිටි දේපල වෙළදාම් ආයතනයක් සඳහා අලෙවි නිලධාරීන් අවශ්‍යයි.

Posted on 20 Jul 3:30 pm, Kottawa, Colombo
Application deadline is over
Employer:
ප්‍රවුඩ් ලෑන්ඩ්ස් පුද්ගලික සමාගම
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 35,000 - 40,000
Required education:
Ordinary Level
Required work experience (years):
0
Application deadline:
2021-08-15
About the role
Promote this ad
Proud Lands
Member since December 2019
Visit member's shop