මාදු ගගට යාබදව, ඉඩම සමග නිවස -හොටෙල්, විලා, සන්චාරක කර්මාන්තය

For sale by harsha 2 Oct 7:54 amAmbalangoda, Galle

Rs 8,000,000 total price


Highly Residential Land for sale at Maaduwa (මාදූව) , balapitiya.
*perfect location for resident OR tourism*

Extent of Land - 80 Perches.
(Land with new house – living room, 2 bed rooms, kitchen, store room, 1 bathroom,)

- Land located in Maaduwa (මාදූව) island. - Maaduwa (මාදූව) island is the biggest island of Madu river (මාදු ගග) - There is a river on the side of the land
- With Electricity & Mineral Water Supply
- Very Close to Galle Road, Just 3 km from land
- Peaceful & Quit Neighborhood - perfect for residence or hotel or villa.
- Very Convenient to Schools
- Clear Title
- 80 පර්චස් ඉඩමකි (බලපිටිය,මාදූව දූපතේ පිහිටා ඇති ඉඩමකි.)
- පිරිසිදු නිරවුල් ඔප්පු. - නව නිවසක් සහිතය (සාලය, නිදන කාමර 2 යි, ගබඩා කාමරය, කුස්සිය, නාන කාමරය ).
- ඉඩමේ ප්‍ර්චස් 50 පුරාවට කුරුදු වගා කර ඇත.(තවද පොල්, කොස්, නැදුන් ගස් ඇත) - එක් පසෙකින් ගo ඉවුර පිහිටා ඇත.
- පදින්චියට හෝ හොටෙල්, විලා, සන්චාරක කර්මාන්තය සදහා සුදුසුය.
– ගාලු පාරට 3km කි

ලක්ශ 80කි. (මිල ගනන් කතා කරගත හැක)
Price Can Be Negotiable

Contact No
Chandrakumara (චන්ද්‍රකුමාර)


Address:
maaduwa (මාදූව), balapitiya
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
80.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0710640893
  • 0776355820

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad