ලක්ෂ 8 කට ඉඩමක් - අඟුරුවාතොට පාර

For sale by Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd. MEMBER31 Aug 7:40 pmHorana, Kalutara

Rs 800,000 total price

Negotiable


# පදිංචියට ඉතාම සුදුසු මනරම් නිස්කලංක පරිසරය.
# හොරණ - අඟුරුවාතොට බස් මාර්ගයට ආසන්නයෙ පර්. 12 ඉඩම් කොටසක් විකිණීමට.
# හතරැස් ඉඩම
# අඩි 20 පලල් පාර නිරවුල් ඔප්පු
# පර්12 ඉඩමම ලක්ෂ 8
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.


Address:
Horana
Land type:
Residential, Other
Land size:
12.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0727480480
  • 0342262367

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.

Trusted Name of Real Estate


Share this ad

Promote this ad

More ads from Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.