ලිපිකරුවන් / ලිපිකාරිනියන් - කටුගස්තොට

ලිපිකරුවන් / ලිපිකාරිනියන් - කටුගස්තොට

Posted on 21 Jul 12:14 pm, Katugastota, Kandy
Employer:
JMJ Pvt Ltd
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 35,000 - 40,000
Required education:
Advanced Level
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
JMJ Pvt Ltd
MEMBER
Member since October 2018
Visit member's shop