ලිපිකරු - නුවරඑලිය

ලිපිකරු - නුවරඑලිය

Posted on 14 Jan 7:17 am, Nuwara Eliya, Nuwara Eliya
Employer:
දිවයින පුරා ඕනෑම අයෙකුට නිවසේ සිට
Job type:
Work from Home
Salary per month:
Rs 22,500 - 52,500
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Posted by
gallejobs