ලිපිකාරිණියක් - කඩවත

Posted by SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books VERIFIED
17 days

Job location
Gampaha
Company / Employer
devthuru service center
Job type
Full Time
Minimum qualification
Advanced Level
Industry
Others
Business Function
Administration
Role / Designation
ලිපිකාරිණියක්
Salary (per month)
Rs 14,000 - 25,000
Maximum age
30
Gender preference
Female
Required experience (years)
0

About the role

කඩවත වාහන සේවා ස්ථානයකට ලිපිකාරිණියක් අවශ්‍යයි .
පුහුණු කර සේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා .

කඩවත සහ රාගම අවටින් විශේෂයි

වයස 18 - 30 ත් අතර