ලේබල්/ඇසුරුම් අංශ සේවක/සේවිකා - ත්‍රිකුණාමලේ

ලේබල්/ඇසුරුම් අංශ සේවක/සේවිකා - ත්‍රිකුණාමලේ

Posted on 23 Feb 9:41 pm, Trincomalee, Trincomalee
Employer:
Udhadilu Deshiya Rakiya Piyasa
Job type:
Full Time
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
1
About the role
Promote this ad
Posted by
Udhadilu Deshiya Rakiya Piyasa
MEMBER