ලේබල් ඇසුරුම් අංශ සේවක/සේවිකා - අම්බලන්තොට

ලේබල් ඇසුරුම් අංශ සේවක/සේවිකා - අම්බලන්තොට

Posted on 23 Feb 9:45 pm, Ambalantota, Hambantota
Employer:
Udhadilu Deshiya Rakiya Piyasa
Job type:
Full Time
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Posted by
Udhadilu Deshiya Rakiya Piyasa
MEMBER