කූරුදු පැල (Cinnamon plants Kurudu pela)

For sale by Dhanuhka wijeratne 2 Aug 9:51 amRatnapura, Ratnapura

Rs 14

Negotiable


සාරවත් රජයේ ලියාපදිංචි වූ කුරුදු පැල විකිණීමට ඇත. උස අගල් 8 වැඩි
පැකට් ඒකෙ පැල 6 ට වඩා ඇත. ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇත.

Report this ad

Contact

  • 0703816162
  • 0773626210

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads