කුරුණෑගල සඳගල ඉඩමක් විකිණීමට

Posted on 22 Oct 8:03 pm, Kurunegala City, Kurunegala
Rs 100,000 per perch
Negotiable
Address:
කුරුණෑගල Sandagala
Land type:
Residential
Land size:
15.0 perches
Description
CBH Lands Pvt Ltd
MEMBER
Member since December 2017
Visit member's shop
Promote this ad
Contact CBH LANDS
0769990007
0769990004
0769990003
0766200800