කුරුණෑගල නිස්කලංක ඉඩමක්

Posted on 18 Jun 10:22 am, Kurunegala, Kurunegala

Rs 120,000 per perch
Negotiable
Address:
කුරුණෑගල නිස්කලංක පරිසරයක්
Land type:
Residential
Land size:
15.0 perches
Description
Prime Group
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prime Lands
0710200545