කුරුණෑගල - කොලඹ 05 පාරට නුදුරින් පදිංචියට සුදුසු වටිනා බිම්කොටස්

Posted on 27 Nov 9:20 am, Ibbagamuwa, Kurunegala
Rs 93,750 per perch
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Description
Odiliya Homes Kurunegala
Odiliya Homes
MEMBER
Member since January 2016
Visit member's shop
Safety tips
  • Beware of online scammers. Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP messages etc.) with 3rd parties.
See all safety tips
Promote this ad
Contact owner
0701588688
Safety tips
  • Beware of online scammers. Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP messages etc.) with 3rd parties.
See all safety tips