කුරුණෑගල ඉඩමක් විකිණීමට

Posted on 13 Sep 9:35 am, Kurunegala, Kurunegala

Rs 2,200,000 total price
Negotiable
Address:
පාදෙණිය
Land type:
Residential
Land size:
1.0 acres
Description
For sale by
Hiran
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Hiran
0716044373