කුරුදූ පැල - Cinnamon plants

For sale by Dhanuhka wijeratne 6 Dec 9:31 amRatnapura, Ratnapura

Rs 14

Negotiable


උසස් තත්ත්වයේ සාරවත් කුරුදු පැල ,
පුවක් පැල හා ගම්මිරිස් පැල විකිණීමට . කුරුදු පැලයක් අගල් 10-12 උස ඉතා නිරොගි පැල
ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇත.


Report this ad

Contact

  • 0773626210
  • 0703816162

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads