කුරුදු පැල (,Kurudu Pela Cinnamon Plants)

For sale by Dhanuhka wijeratne 23 Sep 10:56 amRatnapura, Ratnapura

Rs 14

Negotiable


සාරවත් ඉතා හොඳින් වැඩුණු කුරුදු පැල විකිණීමට ඇත. පැකට් ඒකෙ පැල 7 වඩා ඇත. ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇත. රජයේ අනුමත ලියාපදිංචි පැල තවානකි.

Report this ad

Contact

  • 0703816162
  • 0773626210

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads