කුලියට කුඩා නිවසක් හෝ අනෙක්සියක් අවශයයි.

Wanted to rent by Thushara pushpini 3 Dec 11:30 pmKalutara, Kalutara


දෙදෙනකු සදහා කලුතර අවටින් කුඩා නිවසක් හෝ අනෙක්සියක් අවශයයි.මාසික කුලිය හා සුලු අත්තිකාරම් මුදලක් මුලින් ගෙවීමෙන්.

Report this ad

Contact

  • 0770850572

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad