කුලියාපිටිය ඉඩමක් විකිණීමට

Posted on 10 Oct 1:10 pm, Kuliyapitiya, Kurunegala
Rs 65,000 per perch
Negotiable
Address:
කුලියාපිටිය ගලහිටියාව
Land type:
Residential
Land size:
15.0 perches
Description
Prime Group
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prime Lands
0713756087