කුඩා නිවසක් කුලියට අවක්ශයි

Wanted to rent by Roshan Lakshitha 27 Mar 8:16 amGampaha, Gampaha


කදාන ගම්පහ ගනේමුල්ල රාගම වත්තල.අවට්න් කුඩා නිවසක් කුලියට අවක්ශයි coll me

Report this ad

Contact

  • 0755111380
  • 0764132348

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads