කටුනායක ගුවන්තොටුපල (පුද් ) සේවක / සේවිකාවන් - යටවත්ත

Posted by S S I M Company MEMBER
8 days

Job location
Matale
Company / Employer
S S I M Company
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Logistics & Transportation
Business Function
Operations
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 40,000 - 45,000
Maximum age
40
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

කටුනායක ගුවන්තොටුපල (පුද් ) කේටරින් අoශයේ පැකින් , බෙල්ට් , හවුස් කීපින්ග් , ලොන්ඩ්‍රි , කිචන් හෙල්පර් අoශයන්ට

* වයස 18 - 40
* ගැහැණු / පිරිමි
* පැය 12 සේවා මුර ක්‍රමයට
* මසකට 45000/- දක්වා වැටුප් ගෙවීම්
* EPF සහ ETF දීමනා සහිතයි.
* ආහාර , නවාතැන් සැපයේ.
* යහළුවන් , කණ්ඩායම් , විවාහකයින් වශයෙන් බදවා ගැනේ

වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සදහා Apply For This Job හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා විමසන්න.


Similar ads