කටුනායක ගුවන්තොටුපල (පුද් ) අoශ සේවක සේවිකාවන් - හාලිඇල

Posted by Factoy recruitment company MEMBER
7 days

Job location
Badulla
Company / Employer
Factory Recruitment Company
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Others
Business Function
Others
Role / Designation
ගුවන්තොටුපල (පුද් ) සේවකයින්
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 35,000 - 38,000
Total vacancies
35
Maximum age
50
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

ගුවන්තොටුපල (පුද්) අoශයට කම්කරුවන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

කාර්ගෝ , කේටරින් , ලොන්ඩ්‍රි , බෙල්ට් ,ආපනශාලා ,ක්ලීනින් අංශයන්ට

* පුහුණුව / අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ.
* වයස 18 - 50 අතර
* ගැහැණු / පිරිමි දෙපාර්ශවයෙන්ම බදවා ගැනේ.
* ආහාර ,නවාතැන් ,නිල ඇදුම් සැපයේ.
* රැකියාව මත 35000/- වැඩි

ඔබ මේ සදහා සුදුසුම පුද්ගලයානම් අයදුම් කිරීමට APPL FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා අයදුම් කරන්න.


More ads from Factoy recruitment company