කර්මාන්තශාලාවන්හි නිෂ්පාදිත ලේබල් ඇසුරුම් සේවක සේවිකා - හෝමාගම

කර්මාන්තශාලාවන්හි නිෂ්පාදිත ලේබල් ඇසුරුම් සේවක සේවිකා - හෝමාගම

Posted on 18 Mar 1:57 pm, Hanwella, Colombo
Employer:
MC JOBS
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 45,000 - 55,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
MC Holdings
MEMBER
Member since December 2020
Visit member's shop