කර්මාන්තශාලා සේවක/සේවිකා - පොලොන්නරුව

Posted by Shihashakthi Pvt Ltd MEMBER
11 days

Job location
Polonnaruwa
Company / Employer
Shihashakthi Pvt Ltd
Job type
Full Time
Industry
Others
Business Function
Others
Maximum age
50
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

කර්මාන්තශාලා සේවක/සේවිකා

නිට්ටබුව පිහිටි සොසොඑජස්/කුකුල්මස් නිෂ්පාදන ආයතනයකට කර්මාන්තශාලා සේවක/සේවිකා

සුදුසුකම් - වයස 17 ත් 50 අතර විය යුතුය.
කාන්තා/පිරිමි දෙපාර්ශ්වයටම අයදුම් කල හැක.

ප්‍රතිලාභ - දිනපතා වැටුප රු.1200/-(පැය 12)
සති වැටුප් ගෙවනු ලැබේ.
අහර නොමිලේ
නවාතැන් සපයනු ලැබේ.
යහළුවන්/කණ්ඩායම්/විවාහකයින් එකම ස්ථානයකට
පැමිණි දිනම රැකියාවට

අයදුම් කල යුතු ආකාරය - ඔබ මේ සදහා නිවැරදිම පුද්ගලයා නම් අයදුම් කිරිම සදහා HOW TO APPLY මත CLICK කර ලැබෙන දුරකථන අංකය අමතන්න..