කර්මාන්තශාලා සේවක නිෂ්පාදන කාර්යමණ්ඩලය- දිවයින පුරා

කර්මාන්තශාලා සේවක නිෂ්පාදන කාර්යමණ්ඩලය- දිවයින පුරා

Posted on 30 Sep 12:30 pm, Negombo, Gampaha
Employer:
ARSCC (PVT)LTD
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 55,000 - 60,000
Required education:
Ordinary Level
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
ARSCC Careers
MEMBER
Member since December 2021
Visit member's shop