කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන අංශ සේවක සේවිකාවන්

කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන අංශ සේවක සේවිකාවන්

Posted on 05 May 8:12 am, Peradeniya, Kandy
Employer:
කිත්ලන්කා
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 46,000 - 49,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad