කර්මාන්තශාලා ලේබල් ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - බියගම

කර්මාන්තශාලා ලේබල් ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - බියගම

Posted on 19 Mar 8:57 am, Delgoda, Gampaha
Employer:
MC JOBS
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 45,000 - 55,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
MC Holdings
MEMBER
Member since December 2020
Visit member's shop