කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් සේවක/සේවිකාවන් - කලුතර

කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් සේවක/සේවිකාවන් - කලුතර

Posted on 23 Feb 12:23 pm, Ratmalana, Colombo
Employer:
SIYALAKA (PVT) LTD
Job type:
Full Time
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad