කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන්-පස්යාල

කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන්-පස්යාල

Posted on 19 Mar 7:22 am, Kelaniya, Gampaha
Employer:
DINISURU JOBS
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 50,000 - 55,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Dinisuru Group Careers
MEMBER
Member since September 2020
Visit member's shop