කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - බදුල්ල

කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - බදුල්ල

Posted on 01 Sep 8:50 pm, Badulla City, Badulla
Employer:
sakya sincier
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 47,000 - 50,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Sakya Sincere International Manpower
MEMBER
Member since August 2018
Visit member's shop