කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - වැල්ලම්පිටිය

කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - වැල්ලම්පිටිය

Posted on 02 Aug 5:08 pm, Wellampitiya, Colombo
Employer:
shakthi careers
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 40,000 - 45,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Shakthi Careers
AUTH AGENT
Member since October 2021
Visit member's shop