කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - කෝට්ටේ

කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - කෝට්ටේ

Posted on 09 Dec 7:08 am, Kotte, Colombo
Employer:
Shakthi Pvt Ltd
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 45,000 - 48,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Shakthi Careers
MEMBER
Member since October 2021
Visit member's shop