කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - බොරලැස්ගමුව

කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - බොරලැස්ගමුව

Posted on 02 Aug 5:07 pm, Boralesgamuwa, Colombo
Employer:
shakthi careers
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 45,000 - 50,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Shakthi Careers
AUTH AGENT
Member since October 2021
Visit member's shop