කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - අතුරුගිරිය

කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - අතුරුගිරිය

Posted on 22 Oct 2:01 pm, Athurugiriya, Colombo
Employer:
Shakthi PVT Ltd 2
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 42,000 - 48,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Shakthi Careers
MEMBER
Member since October 2021
Visit member's shop