කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - ඇහැලියගොඩ

කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - ඇහැලියගොඩ

Posted on 16 Oct 1:11 pm, Eheliyagoda, Ratnapura
Employer:
shakthi PVT Ltd
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 45,000 - 48,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Shakthi Careers
MEMBER
Member since October 2021
Visit member's shop