කර්මාන්ත ශාලා සේවක /සේවිකාවන් - වැල්ලවාය

කර්මාන්ත ශාලා සේවක /සේවිකාවන් - වැල්ලවාය

Posted on 14 Jan 12:59 pm, Wellawaya, Monaragala
Employer:
new job
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 45,000 - 50,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad